مدیریت طرح تولید فرآورده های خونی از پلاسما

معرفی پروژه : خدمات مدیریت طرح برای احداث واحد تولید فرآورده های بیولوژیک از پلاسمای خون
جزئیات پروژه : کارفرما : شرکت مادر پالایش و پژوهش خون
تصاویر:
مهندسی مشاور صنعتی مهندسی مشاور صنعتی
سیمان نیریز
کارخانه سیمان نیریز
کارخانه سيمان تهران
طرح جايگزيني خط دوم سيمان تهران
فهرست